Şərtlər və qaydalar Hüquqi şəxslər üçün - CASPA.AZ | SÜRƏTLİ ÇATDIRMA XİDMƏTİ

Məzmuna keçin
Şərtlər və qaydalar

Hazırkı şərtlər və qaydalar (hazırkı "Şərtlər") Caspa Mobility MMC (“Şirkət”), onun əməkdaşlarının və ya agentlərinin müəyyən edilmiş hallarda itki və zədələnmələr zamanı məsuliyyətini tam istisna edir və məsuliyyət qəbul olunduqda müəyyən edilmiş məbləğdə MƏSULİYYƏTİNİ MƏHDUDLAŞDIRIR və sərt çərçivələr daxilində İDDİA BİLDİRİŞİ tələb edir.

MÜŞTƏRILƏR BU ŞƏRTLƏRI DIQQƏTLƏ OXUMALIDIRLAR.

Ümumi müddəalar

( i ) Şirkət bu şərtlərə əsasən malları daşıma üçün qəbul edir. Aşağıdakı 1 (iii) Şərt nəzərə alınmaqla, bu şərtlər başqa bir yerdə göstərilən digər şərt və qaydalardan və xüsusən də şirkətin daxil etmək istədiyi şərtlərdən üstün olacaqdır.
(ii)  Hazırkı Şərtlər daxilində "Müştəri" müqavilə bağlayan və ya Şirkətə sifariş verməklə şərtləri qəbul edən fiziki və ya hüquqi şəxs deməkdir, "Göndərmə" Müştərinin sifarişinin predmeti olan mallar və hər biri ayrılıqda deməkdir, "Yükalan" paketin təslim ediləcəyi şəxs, firma və ya şirkət deməkdir. Kontekst icazə verərsə, tək sayda bildirilən anlayışlar cəm şəkildə və əksinə anlaşılmalıdır.
(iii)  Bu şərtlər ləğv edilə və ya dəyişdirilə bilməz, yalnız Müştəri ilə buna yazılı səlahiyyəti olan Şirkət nümayəndəsi arasında açıq yazılı razılaşma formasında mümkündür.
(iv)  Bu Şərtlərdəki başlıqlar yalnız daha rahat anlaşılması üçündür və orada göstərilən şərtlərin bir hissəsi kimi təfsir olunmamalıdır.
(v)  Müştəri Şartları qəbul edir və həm Müştəri üçün, həm də Şirkət, onun işçiləri, agentləri və subpodratçılarının müdafiəsi üçün məqbul olduqlarını təsdiqləyir.

Müştərilərin zəmanətləri

(i)  Müştəri, Göndərmənin sahibi və ya səlahiyyətli nümayəndəsi olmasına açıq şəkildə zəmanət verir və bu şərtləri yalnız özü üçün deyil, həm də agentləri olaraq qəbul etmək üçün səlahiyyətli olduğunu və, həmçinin Göndərmə ilə maraqlanan və ya maraqlı ola biləcək bütün digər şəxslərin agenti qismində qəbul edir.
(ii)  Şirkət Göndərmənin qablaşdırılması üçün yazılı təlimat almadıqca və bunun üçün yazılı razılıq vermədiyi təqdirdə, Müştəri Göndərmənin düzgün və lazımi şəkildə qablaşdırıldığına və / və ya hazırlandığına və lazımi qaydada və kifayət qədər həll olunduğuna zəmanət verir.

Daşıma və subpodrat

(i)  Şirkət Müqavilənin icrasını bütöv və ya qismən subpodrat müqaviləsi ilə ötürə bilər və Müqavilənin icrası tam və ya qismən həvalə olunan hər bir şəxs öhdəliklərin hamısını və ya bir hissəsini subpodrat müqaviləsi ilə ötürə bilər.
(ii)  Şirkət özü və işçiləri, agentləri və yuxarıdakı 3 (i) şərtində göstərilən bütün digər şəxslər üçün qəyyumun vəkili kimi müqavilələr bağlayır. Bu Qaydalardakı "Şirkət" lə bağlı olan hər bir istinad digər işçilərini, agentləri və subpodratçıları da əhatə edir, onların Müqavilənin faydalarından kollektiv şəkildə istifadə edəcəkləri və Şirkətlə birlikdə, lakin hazırkı Razılaşmaya əsasən Şirkətdən başqa Müştəri və ya digər şəxs qarşısında Şirkətdən daha çox olan məsuliyyət daşımır.

Yükləmə və boşaltma

(i)  Şirkət yalnız normal bir toplama və ya çatdırılma məntəqəsinə aparmağa və ya çatdırmağa borcludur. Şirkət tərəfindən bu öhdəlik hüdudlarından kənarda göstərilən yardımın göstərilməsi üçün hər hansı bir hərəkət riski Müştərinin üzərinə düşür, o, bu cür yardım göstərilməsəydi edilməyəcək bütün tələb və tələbləri Şirkətə ödəməlidir.
(ii)  Toplama və ya çatdırılma baş verdikdə, Şirkət bu cür binalarda yükləmə və ya boşaltma üçün zəruri olan hər hansı bir avadanlıq, enerji və ya iş təmin etmək məcburiyyətində deyil. Şirkət tərəfindən və ya onun adından əlavə olaraq verilən hər hansı bir yardım hərəkəti, Müştəriyə aiddir və bu cür yardım göstərilməsəydi təqdim olunmayacaq hər hansı bir tələb və ya tələbi ona tamamilə ödəməlidir.
(iii)  Nəqliyyat vasitəsindən boşaltma üçün xüsusi qurğular tələb edən hər hansı bir yük, yalnız Müştəri yükgöndərənlə lazımi qaydada bu cür cihazların təyinat məntəqəsində olmasına əmin olduqda daşımaq üçün qəbul ediləcəkdir. Müştəri ilə əvvəlcədən yazılı bir razılaşma olmadan belə bir partiyanı yükləmək və ya boşaltmaq təklif edildiyi təqdirdə, şirkət, ola bilsin şirkətin səhlənkarlığı və ya başqa bir şəkildə olsun, ola biləcək hər hansı bir ziyana görə Müştəri qarşısında məsuliyyət daşımır. Müştəri bununla əlaqədar olaraq Şirkətə ödəniş etməli və bu cür yardım göstərilmədiyi təqdirdə təqdim edilməyən hər bir iddia və ya tələb üçün tam kompensasiyasını təmin etməlidir.

Sifariş qaimələri

Şirkət, tələb olunarsa, Müştərinin Göndərmənin alınmasını təsdiqləyən sənədi imzalamalıdır, lakin belə bir sənəd, Göndərmənin Şirkət tərəfindən alınan zaman elan edilmiş xüsusiyyətinin, miqdarının və ya ağırlığının vəziyyətini və ya düzgünlüyünü təsbit etməlidir.

İstifadəsi, saxlanması və nəqli

(i)  Müştəri əvvəlcədən yazılı şəkildə açıq təlimat verməmiş və şirkət tərəfindən yazılı olaraq qəbul edilmədikdə, Şirkət Göndərmənin işlənməsi, saxlanması və daşınması zamanı istifadə ediləcək vasitə, marşrut və prosedura dair mütləq mülahizəni özündə saxlayır. Əlavə olaraq, şirkətin fikrincə, hər hansı bir mərhələdə şirkətin və ya Müştərinin maraqları baxımından bu təlimatlardan kənarlaşmaq lazım və ya arzu olunarsa, Şirkət bunu etmək hüququna malikdir.
(ii)  Şirkət onun tərəfindən Müştəriyə verilmiş hər hansı bir qiymətləndirməyə riayət etmək üçün hər cür səy göstərsə də, Şirkət tərəfindən və ya onun adından göstərilən hər hansı bir çatdırılma tarixi və ya vaxtı yalnız bir təxmindir və Şirkət üçün məcburi deyildir və Göndərmənin hər hansı bir səbəbə görə hər hansı bir tarixə və ya saata qədər çatdırılmasını təmin edə bilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.
(iii)  Müştəri nəqliyyat vasitələrinin, konteynerlərin, listlərin, paletlərin və bu qəbildən olan avadanlıqların əsassız saxlanması ilə əlaqədar bütün xərclərə görə məsuliyyət daşıyır, lakin Şirkətin hər hansı digər şəxslərə münasibətdə mövcud hüquqları dəyişməz olaraq qalır. Yükgöndərənin və / və ya yükalanın ərazisində, öz təqsiri nəticəsində sərf etdiyi vaxtdan başqa, 10 dəqiqədən çox qaldığı vaxt üçün, Şirkətin mülahizəsinə əsasən, istismarda olan cari istifadə edilən nəqliyyat vasitəsi üçün şirkətin bir saatlıq dərəcəsi ilə əlavə haqq alınacaqdır.
(iv)  Göndərmə və ya çatdırılmanı gözləyərkən, Göndərmə anbarda və ya başqa bir şəkildə şirkətin mülahizəsinə əsasən istənilən digər yerdə saxlanıla bilər və bununla əlaqədar xərclər Müştəri tərəfindən ödəniləcəkdir.

Tranzit

(i)  Tranzit, Göndərmə şirkətə təhvil verildiyi anda, istər qəbul məntəqəsində, istər Şirkətin ərazisində başlayır.
(ii)  Tranzit (başqa qayda müəyyən edilmədiyi halda) Göndərmə Alıcının ünvanına adi çatdırılma yerində çatdırılması təklif edildiyi anda başa çatır.
Nəzərə alsaq ki,
(a)  yerində təhlükəsiz və adekvat keçid və ya adekvat yük boşaldılma vasitələri olmadığı təqdirdə, yükün Şirkətin ərazisinə gəlməsi barədə yazılı bildiriş Yükalanın və ya Müştərinin ünvanına göndərildikdən bir gün sonra tranzit başa çatmış sayılır;
(b)  hər hansı bir səbəbdən, malın çatdırılması mümkün olmadıqda və ya malın Şirkət tərəfindən "gözləmədə" və ya "tələb olunana qədər saxlanılır" statusuna qoyulduğu zaman, bu cür təlimatlar üçün və bu cür təlimatlar verilmədiyi və ya malların tələb olunmadığı və ağlabatan bir müddətə utilizasiyasından (ağlabatan müddətin nə olduğuna qərar vermək tamamilə şirkətin səlahiyyətindədir), sonra tranzit tamamlanmış sayılır.
Təkliflər və komissiyalar
(i)  Təkliflər dərhal qəbul əsasında təqdim olunur və geri götürülmə və ya yenidən baxıla bilər. Əlavə olaraq, başqa bir şəkildə yazılı şəkildə razılaşdırılmadığı təqdirdə, Şirkət qəbul etdikdən sonra, valyuta məzənnələrində, yükləmə dərəcələrində, sığorta haqlarında və ya Göndərmə ilə əlaqəli hər hansı bir dəyişiklik baş verdikdə və ya tranzit zamanı Şirkət tərəfindən kommersiya təklifi təqdim edərkən gözlənilməyən (məsələn, tranzitin gecikməsi halında) şərtlər yarandıqda dərəcələri və ya xərcləri yenidən nəzərdən keçirmək hüququna malikdir.
(ii)  Şirkət bütün broker xidmətləri, komisyon haqları, mükafatlar və digər haqları tutmaq və almaq hüququna malikdir.

Yükün təsviri

(i)  Müştəri tranzitin başlamasından qabaq yazılı formada, Sifarişçinin xərcləri hesabına bağlanılan sığorta məqsədləri üçün xəbərdar etmədiyi təqdirdə, Şirkət Malın mahiyyəti, dəyəri və digər təfərrüatları barədə məlumatlı hesab edilmir.
(ii)  Müştəri gömrük, konsulluq və digər məqsədlər üçün yüklə əlaqəli şirkətə təqdim olunan bütün təsvirlərin, xərclərin və digər məlumatların dəqiqliyi onun öhdəliyindədir və bunların dəqiqliyinə zəmanət verir və Şirkəti hər hansı bir səhv və ya diqqətsizliklərdən yaranan itki, xərclər və cərimələrdən, belə səhvlər və ya diqqətsizliklər hər hansı bir səhlənkarlıq səbəbi olmasa belə
bütün xərclər, itkilər və cərimələrdən qorumağı öhdəsinə götürür.

Rüsumların ödənilməsi üzrə məsuliyyət

(i)  Müştəri göndərməsi, daşınması və ya saxlanması ilə əlaqəli hər hansı bir rüsum, xərc, vergi, idxal, yığım, depozit və ya hər hansı bir məsrəfdən, habelə hər hansı bir ödəniş, cərimə, xərc, itki və ya bununla əlaqədar şirkət tərəfindən çəkilən hər hansı bir zərərə görə məsuliyyət daşıyır.
(ii)  Göndərmə Alıcının və ya başqa bir şəxsin çəkdiyi yük rüsumları, rüsumlar və ya digər xərclərin toplanması üçün təlimatlara uyğun olaraq qəbul edildikdə və ya işləndikdə, Müştəri onlar üçün cavabdehdir. şirkətin və ya agentlərin və ya subpodratçıların tələbi ilə başqa bir şəxs.
Sığortalama
(i)  Müştəri tərəfindən yazılı şəkildə verilmiş və Şirkət tərəfindən yazılı şəkildə qəbul edilmiş əvvəlcədən verilən təlimatlar və bütün sığorta növləri xaricində heç bir sığorta təmin edilməyəcəkdir Şirkətdən təsirləndiyim sığorta şirkətinin və ya riski qəbul edən sığortaçıların adi istisnalarına və şərtlərinə tabedirəm. Şirkətin hər bir göndərmə üçün ayrıca sığortası yoxdur, lakin bunu açıq və ya ümumi qaydada elan edə bilər. Sığortalılar hər hansı bir səbəbdən öhdəliklərini mübahisələndirirlərsə, sığortalı yalnız sığortaçılar ilə əlaqə qura bilər və Şirkət, bu şərtlə mükafat məbləğinin tutulan məbləğdən fərqli ola biləcəyinə baxmayaraq, bu mövzuda heç bir məsuliyyət və ya məsuliyyət daşımır. Şirkət tərəfindən və ya ödəniş edilən Şirkət onun Müştərisidir.
(ii)  Göndərilənin itməsi, səhv çatdırılması və ya zədələnməsinə görə Şirkətə qarşı iddia qaldırıldığı təqdirdə, Şirkət bu tələblərin sığortaçının Şirkətə ödədiyi məbləğdən artıq məbləğdə məsuliyyət daşımır. / belə iddialarla əlaqədar olaraq.

İtirilmə və ya zərərə görə məsuliyyət  

(i) Burada göstərilən digər Şərtlərə xələl gətirmədən, Şirkət aşağıdakılardan hər hansı birindən yaranan bir Göndərmə itkisinə, səhv çatdırılmasına və ya çatdırılmasına görə məsuliyyət daşımır:
1)  təbii fəlakət;
2)  müharibə, işğal, xarici düşmənin hərəkətləri, döyüş əməliyyatları (müharibə olub-olmaması), vətəndaş müharibəsi, qiyam, hərbi və ya qəsb edilmiş güc və ya müsadirə, rekvizisiya, məhv edilmə və ya hər hansı bir hökumət tərəfindən əmlaka zərər vurulması. dövlət və ya yerli hakimiyyət orqanları;
3)  məhkəmə icraatı zamanı hər cür həbs, müsadirə, həbs və ya məhdudlaşdırma;
4)  Müştəri və ya malların digər sahibi, ya da hər hansı birinin işçiləri və ya agentləri tərəfindən səhv, hərəkət, hərəkətsizlik, yanlış ifadə və ya yanlış düşüncə;
5)  mallara böyük həcmdə və ya ağırlıqda dəymiş ziyan, gizli qüsur, daxili qüsur, qüsur və ya malın təbii zədələnməsinə görə ayrılmaz məsuliyyət;
6)  qeyri-kafi və ya səhv qablaşdırma;
7)  qeyri-kafi və ya səhv etiketləmə və ya ünvanlandırma;
8)  pis hava şəraiti, yanğın, iğtişaşlar, vətəndaş iğtişaşları, tətil, lokavt, ümumi və ya qismən dayanma və ya hər hansı bir səbəbdən əməyin məhdudlaşdırılması;
9)  çatdırılma üçün təhvil verildikdə yükü qəbul etməyən və ya qəbul etməyən yükalanın və ya yükalanın olmaması;
10)  Şirkətdən asılı olmayan digər səbəblər.

Dələduzluq

Müştəri və ya malın sahibi, habelə onların hər hansı birinin işçiləri və ya agentləri tərəfindən göndərmə ilə əlaqəli saxtakarlıq olduqda, şirkət heç bir halda yüklə əlaqəli məsuliyyət daşımır.

Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

Hər hansı bir Malın itirilməsinə və ya zədələnməsinə görə şirkətin məsuliyyəti heç bir halda hər kq ekvivalenti üçün 19 SDR-dən çox olmamaqla, bu itkinin səhv və ya səhlənkarlığı səbəbindən baş verməsindən asılı olmayaraq cəmi 30 SDR həddində olmalıdır. Şirkət və ya işçiləri, agentləri, işçiləri, subpodratçıları və ya başqa bir şəkildə. Şirkət itirilmiş və ya zədələnmiş Göndərmənin dəyərinin təsdiqini tələb etmək hüququna malikdir.

Dolayı itki və ya zərər

Şirkət, gəlir itkisi, mənfəət itkisi və ya qaçırılmış fürsət daxil olmaqla, bunlarla məhdudlaşmamaqla, meydana gəlməsindən asılı olmayaraq hər hansı bir zərərə və ya ziyana görə heç bir məsuliyyət qəbul etmir.

İddiaların verilməsi üçün son tarixlər

Yuxarıda göstərilənlərə xələl gətirmədən, Göndərmə çatdırıldıqdan sonra 3 iş günü ərzində Şirkətə bu barədə yazılı bildiriş göndərilmədiyi təqdirdə, Göndərmə hissəsinin və ya bir hissəsinin itirilməsi, zədələnməsi və ya verilməməsinə görə hər hansı bir məsuliyyətdən azad edilir.
Şirkətə dəymiş ziyanın ödənilməsi

Müştəri şirkəti aşağıdakılardan azad edir:
  • (i)  Şirkət tərəfindən ortaya çıxan bütün nəticələr (iddialar, ziyan, məhkəmə icraatı, cərimələr, nəqliyyat vasitəsi və digər daşınan malların itkisi və ya zədələnməsi daxil olmaqla, bunlarla məhdudlaşmır) hər hansı bir səhv, səhv, səhv məlumat və ya səhv təqdimat və ya səhlənkarlıq Müştəri və ya malın sahibi və ya hər hansı birinin işçisi və ya agenti, qeyri-kafi və ya qeyri-adekvat qablaşdırma, malların etiketlənməsi və ya ünvanlandırılması və ya saxtakarlıq.
  • (ii)  Hər hansı bir şəxsin bu Şərtlərə əsasən şirkətin məsuliyyətini aşan bütün iddiaları və tələbləri.
  • (iii)  Tədarükün bitməsindən və ya dayandırılmasından asılı olmayaraq, girov kimi qoyulmuş vergi tutulan mallarla bağlı gömrük orqanları tərəfindən Şirkətə edilən bütün iddialar.
  • (iv)  Ölüm, şəxsin xəsarət alması, əmlakın itirilməsi və ya zərər verməsi nəticəsində şirkətə qarşı irəli sürülən təhlükəli yüklərin və ya daşınması üçün qəbul olunmayan digər malların şirkət tərəfindən daşınması nəticəsində meydana çıxan hər hansı bir iddia ilə əlaqədar olaraq ortaya çıxan bütün zərərlər. aşağıdakı 18-ci şərtdə.

Daşınmaya qəbul edilməyən təhlükəli və digər yüklər

Şirkət qəbul etmir və Müştəri təhlükəli yüklərin, kövrək, tökmə və ya kövrək, o cümlədən (lakin bunlarla məhdudlaşmadan) çini və şüşə, elmi, təhlükəli malların, elmi məhsulların daşınması üçün Şirkətə köçürməməlidir. alətlər, dərmanlar, antik əşyalar və sənət əsərləri, zərgərlik əşyaları, nağd pul, qiymətli metallar, xəzlər, təhvil verilmə müddətinə həssas olan digər tez xarab olan mallar və əşyalar.

Çatdırılmamış və ya tələb olunmayan mallar

Şirkət hər hansı bir səbəbdən Malları Yükalana təhvil verə bilmirsə və ya onun əmri ilə və ya 7 (ii) şərtindəki maddəyə görə tranzit tamamlanmış sayılırsa, Şirkət malları sataraq ödəyə bilər və ya hər hansı bir eyni mənfəət və bunlarla əlaqəli bütün xərcləri və malların daşınması və saxlanması ilə əlaqəli bütün ödənilməmiş ödənişləri çıxmaqla eyni müştəri üçün ödəniş təklifi (Müştərinin Şirkətə qarşı ola biləcəyi hər hansı bir iddia və ya hüquqlara zərər vermədən, bu Şartlara uyğun hallar) bu mallarla, daşınması və saxlanılması ilə bağlı hər hansı bir öhdəlikdən azad edilir.
Bir şərtlə ki,
(a)  Şirkət Göndərmənin dəyərini təyin etmək üçün əlindən gələni edəcək; və
(b)  Şirkət, alıcıya xəbərdar etmək üçün bütün lazımi addımları atmadığı və ya göndərənin adı və ünvanı məlum olmadığı təqdirdə, göndərənin və ya göndərilənin ünvanı məlum olduqda satış hüququndan istifadə edilə bilməz. mallar belə bildirişdə göstərilən müddətdə malların toplanması və ya atılması üçün təlimat verildiyi tarixdən etibarən məqbul bir müddət olduğu təqdirdə satılacaqdır.

Şirkət yığımları

(i)  Müştəri, Şirkət ilə Müştəri arasında başqa ödənişlər əvvəlcədən yazılı şəkildə razılaşdırılmadığı təqdirdə, Şirkət haqqlarını, şirkətin cari nəşr olunmuş tariflərinə uyğun olaraq (tətbiq olunan əlavə ödənişlər daxil olmaqla) ödəyəcəkdir.
(ii)  Komissiya haqları Müştəri tərəfindən ödənilir, bununla yanaşı, Şirkət, Müştəridən fərqli olduqda, Göndərəndən və ya Alıcıdan və ya ödəniş etmək məsuliyyətini daşıyan hər hansı bir şəxsdən ödəniş tələb etmək və almaq hüququna malikdir.

Ödəniş şərtləri

(i)  Komissiyalar, göndərilmədən dərhal əvvəl və ya şirkət tərəfindən partiyanın bank köçürməsi, debet, nağd pul və ya digər etibarlı ödəmə üsulu ilə partiyanın çatdırılması / sərbəst buraxılması zamanı dərhal ödənilir. Vaxtında ödənilməyən bütün komissiyalardan gündəlik olaraq aylıq 2.5% nisbətində faiz tutulur.
(ii)  İttihamların düzgünlüyünə dair sorğular, ödəmədən sonra yeddi gün ərzində Şirkətə yazılı şəkildə göndərilməlidir.
(iii)  Müştərinin tələbi və ya qarşı tələbi, şirkətə ödəniş və ya öhdəliyin təxirə salınması və ya tutulması üçün əsas olmayacaqdır.
(iv)  Müştərinin ödənişinin həyata keçirilməsi təhlükəsizliyi müasir yoxlama və şifrələmə üsulları ilə təmin edilir. Ödəniş edildikdə, ödənişin emalı ödəniş sisteminin təhlükəsiz səhifəsində baş verir. Müştərinin bank kartı məlumatları tamamilə şifrələnir və şirkətin saytında saxlanmır. Şirkətin müştərinin məlumatlarına çıxışı yoxdur, bu da, müştərinin məlumatlarının şirkət tərəfindən oxunmadığı və üçüncü tərəflərin əlinə düşə bilməyəcəyi deməkdir.

Girov

Bu Şərtlərin digər müddəalarına baxmayaraq;
(i)  Şirkət, Müştərinin və ya başqa bir şəxsin Şirkətə borclu olduğu pullarla əlaqədar olaraq, Malın Malına daxil olan malların sahibinə qarşı ümumi bir saxlama hüququna malikdir. Belə bir təminat məqbul bir müddətdə təmin edilmədikdə, Şirkət mütləq mülahizəsinə görə məhsulu və ya bir hissəsini sahibinin vəkili olaraq sata bilər və əldə etdiyi gəlirləri saxlama və satış sığortası ilə nağd və xərcləri ödəmək üçün istifadə edə bilər. Mallarla əlaqəli hər hansı bir borcdan azad olması üçün qalan balans üçün Müştəriyə hesabat verməlidir.
(ii)  yuxarıda göstərilənlərə (i) baxmayaraq, Müştərinin iflas etməsi və ya banka girməsi halında bu bildirişin tələb olunmaması şərtilə, Müştəriyə bunu etmək niyyəti barədə 14 gün əvvəl yazılı bildiriş göndərmədən satış hüququndan istifadə etməyəcəkdir. kreditorlarla hər hansı bir razılaşma və ya hər hansı bir əmlak üçün bir rəhbər təyin etmək.

Qüvvədə olan qanun

Şirkət və Müştəri arasındakı bütün müqavilələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir və Azərbaycan məhkəmələrinin müstəsna səlahiyyətindədir.

Xəbərdarlıq

Bu Şərtlərdən hər hansı birinə uyğun olaraq verilmiş hər hansı bir bildiriş yazılı olaraq adi iş yeri və ya qeydiyyatdan keçmiş ofisi olan Şirkətə və son bilinən yaşayış yeri və ya iş yeri və ya qeydiyyatdan keçmiş ofisində olan Müştəriyə və əgər varsa birdən çox belə bir ev və ya iş yeri, hər hansı bir evə və ya iş yerinə. Bütün bildirişlər əl ilə çatdırıldıqda və ya faks vasitəsi ilə göndərildikdə və qəbul edildikdə qəbul edilmiş sayılır və poçtla göndərilən hər hansı bir bildiriş yuxarıda göstərildiyi kimi ünvanlanmalı və nəhayət alıcıya çatdırıldıqdan sonra üçüncü iş günü ərzində alıcıya çatdırılmışdır. bildiriş göndərilir.
Məqaləyə qayıt